'' Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Zielone Tarasy

Zielone Tarasy

Regulamin Ośrodka
z uwzględnieniem RODO

 1. Obiekt turystyczny „Zielone Tarasy” w Barcie 13 oferuje turystom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom turystów (dalej Goście) usługi krótkotrwałego wynajmu znajdujących się na terenie Ośrodka domków, zgodnie z aktualnie obowiązującym w Ośrodku cennikiem. Szczegółowe informacje na temat Ośrodka, domków i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. 606-973-356 lub na stronie internetowej http://www.zielonetarasy.com
 2. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiony na jej potwierdzenie zadatek, których dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:
  1. przedmiotem rezerwacji jest najem wybranego domku bądź domków na terenie Ośrodka. Minimalny okres najmu wynosi 1 dobę pobytu - poza sezonem, w sezonie 1 tydzień i wielokrotność tygodnia, który rozpoczyna się o godzinie 14.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu,
  2. umowa o najem domku bądź domków nie wymaga formy pisemnej, a potwierdzeniem jej zawarcia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest wniesienie przez Gościa zadatku na poczet opłaty za pobyt,
  3. każdy z domków przystosowany jest dla 5 osób, dopuszcza się przyjęcie ponad w/w stan po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami obiektu,
  4. zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel.606-973-356 albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail tady@zielonetarasy.com. W czasie zgłoszenia telefonicznego lub korespondencji mailowej personel Ośrodka poinformuje zgłaszającego o możliwości rezerwacji, o wysokości opłaty za cały okres pobytu, którego dotyczy rezerwacja i zadatku, którego wpłata warunkuje dokonanie rezerwacji, a także o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić zadatek,
  5. rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 3 dni zadatku na wskazany rachunek bankowy Ośrodka.
  6. wysokość zadatku wnoszonego na poczet pobytu wynosi 30 % opłaty za cały okres, którego dotyczy rezerwacja, pozostała kwota winna być dokonana w pierwszym dniu pobytu przy odbiorze kluczy od domku.
  7. Gość jest uprawniony do rezygnacji z pobytu w Ośrodku składając pisemne oświadczenie najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia wypoczynku. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zachowaniem tego terminu, zadatek jest zwracany w wysokości 50% na wskazany w pisemnym oświadczeniu Gościa rachunek bankowy. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki niepodania bądź podania przez Gościa błędnego numeru rachunku bankowego. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji po tym terminie bądź nie złożenia go wcale zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka,
  8. nie przybycie przez Gościa na teren Ośrodka w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godziny 20.00 tego dnia, powoduje rozwiązanie zawartej umowy najmu. W tej sytuacji Ośrodek ma swobodę dysponowania domkiem lub domkami, których ta umowa dotyczyła, zaś uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi i przepada on na rzecz Ośrodka. Nie dotyczy to przypadków, gdy przed tą godziną Gość powiadomił Ośrodek o spóźnieniu; telefonicznie lub pocztą elektroniczną, podając planowaną godzinę lub termin przybycia; w sytuacji tej jednak pobierana jest opłata za pobyt zgodnie z dokonaną wcześniej rezerwacją.
  9. jeśli właściciel obiektu wyrazi zgodę, pobyt na terenie Ośrodka jest dozwolony również bez wcześniejszej rezerwacji i wpłaty zadatku; w sytuacji tej potwierdzeniem zawarcia umowy najmu domku bądź domków na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie jest uiszczenie przez Gościa opłaty za ustalony pobyt.
 3. Po przybyciu na teren Ośrodka Goście zobowiązani są dokonać zameldowania poprzez wpis do karty meldunkowej, wypełnienia innych formalności związanych z pobytem oraz wypłacenie właścicielowi jednorazowo i z góry pozostałą kwotę z uwzględnieniem zadatku.
 4. Karta meldunkowa zawiera dane: imię i nazwisko, czas pobytu, adres i miejsce stałego pobytu, nr któregoś z dokumentów pesel/paszport/dowód osobisty, nr rej. pojazdu oraz podpis turysty. Zgodnie z RODO dane te są do wyłącznej dyspozycji właściciela obiektu i służą zabezpieczeniu obiektu przed wandalizmem i zniszczeniami. Uzyskane dane osobowe nie podlegają żadnemu przetwarzaniu z wyjątkiem służb do tego upoważnionych. Obiekt nie prowadzi bazy danych. Dokumenty zawierające dane osobowe są niszczone po zakończeniu sezonu.
 5. Wydanie kluczy i odbiór domków następuje w obecności właściciela Ośrodka, po uprzednim obejrzeniu domku i działki i ewentualnym zgłoszeniu zastrzeżeń.
 6. Skrócenie przez Gości pobytu w Ośrodku nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w Ośrodku ( ponad czas wskazany w dobie hotelowej ( godz. 10.00) wymaga zgody właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 10 zł.
 7. Do każdego domku zostanie wydany 1 komplet kluczy, obejmujący 1 klucz od domku, 1 klucz od bramy oraz 1 klucz od łodzi wiosłowej. Klucze od roweru wodnego i kajaka znajdują się w altanie, które po każdorazowym użytkowaniu należy tamże odwiesić. Za zgubienie któregokolwiek klucza pobierana jest opłata w kwocie 30 zł lub zakup i wymiana kłódki przez osobę rezerwującą domek.
 8. Wszelkie ewentualne usterki w domkach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania Ośrodka wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco właścicielowi Ośrodka. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.
 9. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.
 10. Zabronione jest posiadanie oraz pozostawianie przez Gości na terenie Ośrodka materiałów niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, żrących oraz wydzielających nieprzyjemną woń.
 11. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane zniszczeniem, utratą oraz uszkodzeniem domków i ich wyposażenia, a także innych elementów zabudowy występujących w Ośrodku. Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania z tytułu tych szkód podczas zwalniania domku, wedle wyliczeń wskazanych przez właścicieli Ośrodka zgodnie z aktualnymi cenami nabycia bądź naprawy tych rzeczy.
 12. Wniesienie przez Gości do domków oraz na pozostały teren Ośrodka pieniędzy oraz rzeczy nie powoduje zawarcia umowy ich przechowania, ani innej umowy o podobnym charakterze.
 13. Goście zobowiązani są do przestrzegania spokoju i porządku w domkach oraz na pozostałym terenie Ośrodka, a także do nie przeszkadzania w pobycie innym Gościom. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych nie będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 15. Do stałego pobytu na terenie Ośrodka upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie Ośrodka dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie Ośrodka na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia Ośrodka do godziny 22.00, a ich nocowanie na terenie Ośrodka bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
 16. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez gospodarza Ośrodka z jego terenu, bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres wypoczynku
 17. Przebywające na terenie obiektu zwierzęta winny posiadać aktualne i udokumentowane szczepienia przeciw wściekliźnie ( dotyczy psów). W związku z pobytem zwierząt na terenie obiektu pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie ponoszą ich właściciele. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę, zranienie lub chorobę.
 18. Właściciele zwierząt:
  1. ponoszą odpowiedzialność wobec Ośrodka, innych Gości oraz pozostałych osób przebywających na terenie Ośrodka za wszelkie szkody, urazy i zranienia spowodowane przez takie zwierzęta,
  2. zobowiązani są do nadzoru nad takimi zwierzętami i stosowania odpowiednich środków zabezpieczających (jak smycz i kaganiec w przypadku psów), oraz bieżącego sprzątania nieczystości po pupilach, (przy czym, nieczystości stałe powinny być w odpowiednich woreczkach wrzucane do usytuowanych na terenie Ośrodka pojemników na śmieci),
  3. zobowiązani są dopilnować, aby zwierzęta te spały wyłącznie na własnych posłaniach lub w kojcach (zabronione jest w szczególności, aby zwierzęta te spały na łóżkach, fotelach oraz innym wyposażeniu domków).
 19. Ośrodek zezwala Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
 20. W przypadku ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług w obiekcie, personelu Ośrodka, domków oraz ich wyposażenia, czystości i porządku na terenie Ośrodka, Goście proszeni są o dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 606-973-356, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail tady@zielonetarasy.com lub osobiście gospodarzowi Ośrodka.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 22. Goście przebywający na terenie naszego ośrodka akceptują niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.